LEGAL

Becas: MEC

Admisión de matricula en administracion@oraioverde

Becas: O Raio Verde

Aberto prazo de inscrición

Becas: MEC

Admisión de matricula en administracion@oraioverde

Becas: O Raio Verde

Aberto prazo de inscrición

Aviso Legal

O RAIO VERDE pon á disposición no seu sitio web www.oraioverde.com determinados contidos de carácter informativo sobre as súas actividades.

As presentes condicións xerais rixen única e exclusivamente o uso do sitio web de O RAIO VERDE por parte dos USUARIOS que accedan ao mesmo. As presentes condicións xerais expoñenselle ó USUARIO no sitio web www.oraioverde.com en todas e cada unha das páxinas e cada vez que un USUARIO introduce os seus datos nos formularios existentes, para que as lea, as imprima, archive e acepte a través de internet, non podendo o USUARIO introducir os seus datos de xeito efectivo sen que se produza esta aceptación.

O acceso ao sitio web de O RAIO VERDE implica sen reservas a aceptación das presentes condicións xerais de uso que o USUARIO afirma comprender na súa totalidade. O USUARIO comprometese a non utilizar o sitio web e os servizos que se ofrecen no mesmo para a realización de actividades contrarias á lei e a respetar en todo momento as presentes condicións xerais.

PRIMEIRA.- CONDICIÓNS DE ACCESO E USO

* 1.1.-A utilización do sitio web de O RAIO VERDE non conleva a obligatoriedade de inscrición do USUARIO. As condicións de acceso e uso do presente sitio web rixense estritamente pola legalidade vixente e polo principio de boa fe comprometéndose o USUARIO a realizar un bo uso da web. Quedan prohibidos todos os actos que vulneren a legalidade, dereitos ou intereses de terceiros: dereito á intimidade, protección de datos, propiedade intelectual etc. Expresamente O RAIO VERDE prohíbe os seguintes:
1.1.1.- Realizar accións que poidan producir no sitio web ou a través do mesmo por calquers medio calquera tipo de dano ós sistemas de O RAIO VERDE ou a terceiros.
1.1.2.- Realizar sen a debida autorización calquera tipo de publicidade ou información comercial directamente ou de forma encuberta, o envío de correos masivos (“spaming”) ou envío de grandes mensaxes co fin de bloquear servidores da rede (“mail bombing”).
* 1.2.- O RAIO VERDE poderá interrumpir en calquer momento o acceso o seu sitio web se detecta un uso contrario á legalidade, a boa fe ou ás presentes condicións xerais – ver cláusula quinta – .

SEGUNDA.- CONTIDOS

Os contidos incorporados neste sitio web foron elaborados e incluidos por:
* 2.1.- O RAIO VERDE utilizando fontes internas e externas de tal modo que O RAIO VERDE únicamente se fai responsable polos contidos elaborados de forma interna.
* 2.2.- O RAIO VERDE reservase o dereito a modificar en calquer momento os contenidos existentes no seu sitio web.

TERCEIRA.- DEREITOS DE AUTOR E MARCA

O RAIO VERDE informa que o sitio web www.oraioverde.com, os contenidos propios, a programación e o deseño do sitio web atopase plenamente protexido polos dereitos de autor, quedando expresamente prohibida toda reproducción, comunicación, distribución e transformación destes elementos. O RAIO VERDE utiliza fontes externas para a elaboración dos seus contidos en determinadas ocasións e o USUARIO que utilice estes elementos debe respetar a licencia dos hiperenlaces e artigos ou informacións de terceiros citando sempre a fonte. O lexítimo titular dos dereitos de autor destas informacións así incluidas podrá solicitar en calquer momento a eliminación das referidas referencias.

CUARTA.- XURISDICCIÓN E LEI APLICABLE

As presentes condicións xerais rixense pola lexislación española. Son competentes para resolver toda controversia ou conflicto que se derive das presentes condicións xerais os Xulgados de Santiago de Compostela renunciando expresamente o USUARIO a calquera outro foro que puidera corresponderlle.

QUINTA.-

No caso de que calquera cláusula do presente documento sexa declarada nula, as demais cláusulas seguirán vixentes e se interpretarán tendo en conta a vontade das partes e a finalidade mesma das presentes condicións. O RAIO VERDE poderá non exercitar algún dos dereitos e facultades conferidos neste documento, o que non implicará en ningún caso a renuncia ós mesmos agás recoñecemento expreso por parte de O RAIO VERDE.