Matrícula e becas

BOLSAS E AXUDAS

 

Os alumnos do CPR O Raio Verde poden presentarse á convocatoria de bolsas e axudas do Ministerio de Educación para a realización de Ciclos Formativos. Ademais, O Raio Verde dispón de bolsas especiais do propio centro.

 

 

MATRÍCULA

 

Documentación que debe acompañar á matrícula do Ciclo Formativo de Grao Superior en Producción de Audiovisuais, Radio e Espectáculos.

  • Fotocopia do DNI.
  • Certificación de acceso á ciclos que acredite que se cumpren os requisitos de acceso ó Ciclo Formativo de Grao Superior (anexo IX ou X ou certificación académica na que conste o expediente académico e o depósito do título. No caso de acceso mediante proba, certificado de superación da proba).
  • 3 fotografías tamaño carné.
  • Fotocopia da Tarxeta Sanitaria.
  • Xustificante bancario da titularidade da conta onde se domiciliarán os pagos.