Ciclo Superior de FP (L.O.E.)

Acceso e vinculación a outros estudios

  1. O título de Técnico Superior en Producción de Audiovisuais e Espectáculos permite o acceso directo para cursar calquera outro Ciclo Formativo de Grado Superior, nas condicións de admisión que se establezan.
  2. O título de Técnico Superior en Producción de Audiovisuais e Espectáculos permite o acceso directo as ensinanzas conducentes os títulos universitarios de Grado.
  3. O recoñecemento de créditos entre os títulos de Técnico Superior da Formación Profesional nas ensinanzas universitarias de Grado. A efectos de facilitar o réxime de convalidacións, neste Real Decreto asináronlle 120 créditos CTS entre tódolos módulos profesionais deste ciclo formativo.
    Para acceder directamente a esta titulación de Formación Profesional Específica de Grao Superior é necesario acredita-lo bacharelato L.O.G.S.E., o Bacharelato Experimental, COU, ser Técnico/a Especialista, Técnico/a Superior ou equivalente. Quen non reúna estes requisitos e teñan 20 anos deberán acceder mediante unha proba. Os ciclos desta familia profesional teñen unha duración de dous cursos académicos, cun total de 2000 horas lectivas, das que arredor de 400 do segundo curso, desenvolveranse en empresas como formación no centro de traballo (FCT), requisito indispensable para a obtención do título oficial unha vez superado o ciclo.