Ciclo Superior de FP (L.O.E.)
Módulos


MP0910 Medios técnicos audiovisuais e escénicos 187
Equiv. en créditos ECTS: 12
Coñece as necesidades técnicas dos equipos de rodaxe: cámara, iluminación, son...


MP0915 Planificación de proxectos audiovisuais 266
Equiv. en créditos ECTS: 15
Desenvolve as funcións correspondentes á planificación dos proxectos de cine, vídeo, televisión, multimedia, animación, radio e new media


MP0918 Planificación de proxectos de espectáculos e eventos 213
Equiv. en créditos ECTS: 11
Evalúa a viabilidade do proxecto de artes escénicas, musicais ou eventos,relacionando os obxectivos artísticos e económicos cos procesos necesarios para levar a cabo a produción


MP0920 Recursos expresivos audiovisuais e escénicos 187
Equiv. en créditos ECTS: 11
Recursos expresivos da linguaxe audiovisual e radiofónica


MP0923 Formación e orientación laboral 107
Equiv. en créditos ECTS: 5
Determinaranse as aptitudes e actitudes requiridas para a actividade profesional relacionada co perfil do título


MP0916 Xestión e realización de proxectos de cine,vídeo e multimedia 157
Equiv. en créditos ECTS: 10
Establece o sistema de xestión de estudos, localizacións de decorados, resolvindo a obtención de permisos e control de tempos e calidades de execución


MP0917 Xestión e realización de proxectos de televisión e radio 140
Equiv. en créditos ECTS: 7
Deseño das producións


MP0919 Xestión e realización de proxectos de espectáculos e eventos 105
Equiv. en créditos ECTS: 7
Selección e xestión dos medios técnicos e artísticos necesarios para a montaxe dun proxecto de artes escénica, musical ou evento


MP0921 Administración e promoción de audiovisuais e espectáculos 175
Equiv. en créditos ECTS: 11
Define os trámites que hai que seguir para a adquisición dos dereitos de autor dunha obra audiovisual ou espectáculo


MP0924 Empresa e iniciativa emprendedora 53
Equiv. en créditos ECTS: 4
Define a oportunidade de creación dunha pequena empresa, valorando o impacto sobre o contorno de actuación e incorporando valores éticos


MP0922 Proxecto de produción de audiovisuais e espectáculos 26
Equiv. en créditos ECTS: 5
Deseña proxectos relacionados coas competencias expresadas no título, incluíndo e desenvolvendo as fases que o compoñen


MP0925 Formación en centros de traballo (FCT) 384 384
Equiv. en créditos ECTS: 22
Este módulo contribúe a completar a competencia do título e os obxectivos xerais do Ciclo


Inglés Técnico1 40
Total créditos ECTS 125